Civil Trial List

Notice of Language Rights

English: You have the right to an interpreter at no cost to you. To request an interpreter, please inform court staff using the contact information provided at the top of this notice

Spanish/Español: Usted tiene derecho a un intérprete libre de costo. Para solicitar un intérprete favor de informárselo al personal judicial utilizando la información provista en la parte superior de este aviso.

Mandarin/Cantonese Simplified Chinese/普通话/粤语简体中文: 您有权获得免费的口译员服务。若需要口译员,请使用本通知上方提供的联系信息通知法院工作人员。

Mandarin/Cantonese Traditional Chinese/普通話/廣東話繁體中文: 您有權要求免費傳譯服務。如欲要求傳譯服務,請參閱本通知頂部的聯絡資料,通知法庭職員。

/Arabicالعربية : يحق لك الحصول على مترجم دون دفع أي تكلفة من جانبك. لطلب مترجم، يُرجى إعلام موظفي المحكمة باستخدام معلومات الاتصال المقدمة في الجزء العلوي من هذا الإشعار.

Russian/Русский: У вас есть право на бесплатные услуги переводчика. Заявка на переводчика подается в суд по адресу, телефону или эл. почте, указанным выше в заголовке этого уведомления.

Vietnamese/Tiếng Việt: Quý vị có quyền được một thông dịch viên giúp mà không tốn chi phí nào cả, xin hãy báo cho nhân viên tòa án dùng thông tin liên lạc có ở trên đầu thông báo này.

Korean/한국어: 귀하는 비용에 대한 부담 없이 통역 서비스를 받을 권리가 있습니다. 통역 서비스를 요청하려면 본 통지서의 상단에 기재된 연락처를 통해 법원 직원에게 알리십시오.

Polish/Polski: Ma Pan/Pani prawo do nieodpłatnego skorzystania z usług tłumacza ustnego. Aby zwrócić się o wsparcie ze strony.